Zondag van de Gezondheidszorg

Zondag van de Gezondheidszorg 18-10-2020

Waarom een speciale zondag van de gezondheidszorg? Vanuit liefde tot Christus, Zijn bewogenheid voor de zieken en stervenden, vanuit liefde tot onze naaste en dank aan God!

In Nederland willen wij op de derde zondag van oktober 2020 voor de negende keer Healthcare Sunday vieren en het jaarlijks op de derde zondag van oktober voortzetten.

Wij willen dan extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Mattheüs 14:14 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. (NBG)

Waarom Zondag van de Gezondheidszorg?

Zondag van de Gezondheidszorg is een kans om speciaal de aandacht te richten op alle (on)betaalde werkers in de gezondheidszorg. We willen ze bedanken, bemoedigen en ondersteunen in gebed. Daarbij zetten we onze gemeenteleden werkend in de gezondheidszorg ook in het zonnetje. Het dienende werk dat zij allemaal doen ligt nauw aan Gods hart. Jezus droeg altijd speciaal zorg voor de armen en kwetsbaren. In Nederland zijn er ruim 1,3 miljoen mensen werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan +/- 270.000 verpleegkundigen, +/- 73.000 artsen en +/-45.000 fysiotherapeuten. Elk jaar slagen er ruim 6000 studenten voor hun opleiding tot verpleegkundige. In elke kerkelijke gemeente zullen er meerdere mensen zijn die in de gezondheidszorg werken, maar door het soort werk wat zij doen, kunnen zij niet altijd in de kerkdienst op zondag aanwezig zijn. Het werk is vaak zwaar, zowel fysiek als mentaal. Daarnaast krijgen bijvoorbeeld verpleegkundigen een lager salaris betaald dan bijvoorbeeld in VK, België en Duitsland, maar meer dan hun Spaanse en Finse collega’s (bron: www.loonwijzer.nl). Door de steeds grotere invloed van het economisch denken in de politiek, is internationaal en dus ook in Nederland de moraal van werkers in de gezondheidszorg afgenomen. Door hoge werkdruk, langere arbeidstijden, lagere salariëring en vooral weinig erkenning en waardering vragen velen zich af of zij dit zo kunnen volhouden. Toch zorgen juist zij voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij, mensen die zorg het meest nodig hebben.

Het is ook een kans om erkenning te geven aan en te bidden voor de vele christenen met een leidinggevende functie in de gezondheidszorg. Zij hebben de zware taak om te beslissen hoe de beperkte middelen op een verantwoorde manier ingezet worden. Zij helpen sturing te geven aan een ethisch verantwoorde koers waarbij de hoogste integriteit bewaakt wordt in de zorg voor ieder hulpbehoevende persoon.

Zondag van de Gezondheidszorg is de gelegenheid voor ons om onze gebeden te richten op de noden buiten onze kerkelijke gemeenschappen.

Voorgeschiedenis van Zondag van de Gezondheidszorg

In de eerste eeuwen gingen diaconessen vanuit de kerk de straten op om bedelaars, zieken en stervenden te verzorgen in hun eigen huizen. Zij gingen naar de stadspoorten en ontfermden zich over de achtergelaten baby’s en brachten ze groot alsof het hun eigen kinderen waren. Toen een grote plaag Alexandria teisterde in de derde eeuw, waren het de christenen die in de steden bleven om te zorgen voor de zieken en stervenden, terwijl de respectabele Romeinen vluchtten voor hun leven. Het zette de wereld op zijn kop en liet een nieuwe manier van leven en zorg bieden, zien die een transformatie bracht in de Westerse wereld.

De Kloosterorden in de Middeleeuwen handelden volgens dezelfde traditie, terwijl in de 18e en 19e eeuw de Lutherse Diaconessen beweging in Duitsland en Scandinavië het fundament legde voor de moderne verpleging. Het was in één van deze religieuze gemeenschappen in Kaiserwerth-am-Rhein in Duitsland waar Florence Nightingale in 1850 haar basische verpleging en medische kennis opdeed voordat zij naar de Krimoorlog ging.

De rijke christelijke bijdrage in de gezondheidszorg wereldwijd gaat tot vandaag aan toe door. Helaas is de relatie tussen de kerk en de gezondheidszorg in Europa haast verloren gegaan. Het is zeer belangrijk om onze betrokkenheid in de gezondheidszorg opnieuw gestalte te geven vanuit de bewogenheid van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Mogelijke invulling van Zondag van de Gezondheidszorg in uw gemeente

Hoe kunnen we tot zegen zijn voor de (on)betaalde werkers in de zorg?

  • Speciale dankdienst op Zondag van de Gezondheidszorg. Voorafgegaan door speciale ‘Hartelijk bedankt’-kaarten aan alle gezondheidszorgwerkers in uw gemeenschap uit te delen en ze uit te nodigen om op de derde zondag in oktober naar de dienst in uw gemeente te komen waarin er speciaal voor hen gebeden zal worden. Als voorbereiding op de dienst kunt u vooraf gebedspunten op papier zetten en deze voor de dienst op de stoelen leggen. Gedurende de dienst wordt in kleine groepjes met hetzelfde gebedsthema gebeden. Omdat elke groep op hetzelfde moment bidt, is dit ondersteunend voor mensen, die niet gewend zijn om hardop te bidden. Andere elementen die mogelijk benut kunnen worden: een sketch over de gezondheidszorg, een (humoristisch) gedicht.
  • Zegen hun handen – plechtigheid: U kunt de (on)betaalde werkers in de dienst vragen naar voren te komen of om te gaan staan terwijl de voorganger/oudste/dominee speciaal om Gods zegen over hun werk bidt.
  • Gebedsbijeenkomsten voor de zorg gedurende de rest van het jaar stimuleren. Samen bidden voor mensen met gezondheidsproblemen, voor de ziekenhuizen, voor overige instellingen en uiteindelijk voor het gehele gezondheidssysteem.
  • Gezondheidszorg als zendingsveld: daag de gezondheidszorgwerkers uit om hun werk in de gezondheidszorg als een bediening te zien en naar hun patiënten te kijken door Gods ogen.
  • Bidden voor leidinggevenden in de zorg: voor de minister, secretaris van Volksgezondheid, directeuren van gezondheidscentra, bestuursleden, managers etc.

Hoe kunnen we tot zegen zijn voor de opleidingen in de gezondheidszorg?

  • Opleidingen in de gezondheidszorg: Bidden voor een medische opleiding in uw omgeving, voor de studenten, docenten etc. Bidden voor wijsheid in alle dagelijkse uitdagingen die zij tegenkomen. Door daar aandacht voor te hebben, kunnen kerkleiders en kerkleden beter leren hoe zij de studenten effectief kunnen ondersteunen.
  • Mee te denken over wat christelijke zorg is en wat de rol van de kerkelijke gemeenten in de zorg zou kunnen zijn.
  • Stimuleren van onderzoek over de relatie tussen geloof, spiritualiteit en gezondheid en het geven van seminars / studiedagen hierover.

Hoe kunnen we tot zegen zijn voor ziekenhuispredikanten?

  • We kunnen actief de samenwerking met de ziekenhuispredikanten/ geestelijke verzorgers in onze gemeenschappen uitbouwen door met ze contact op te nemen en te vragen of we voor ze mogen bidden. Ze kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren in de zorg van de gehele mens vanuit Bijbels perspectief.

Hoe kunnen we tot zegen zijn voor de zieken in onze gemeente en onze gemeenschap?

  • Gebed voor de verdere toerusting van uw pastorale team, bijvoorbeeld door cursussen van HCF Nederland.

Als u in uw eigen gemeente ook iets ter gelegenheid van Zondag van de Gezondheidszorg wilt organiseren, kunt u ons bellen via 0342-471314 of mailen: kantoor@hcfnederland.nl Bij voorbaat dank!

Hieronder vindt u een preek:

 

Als u dit bericht verder wilt verspreiden onder uw kerkenraad of anderen die ook mee willen doen aan de Zondag van de gezondheidszorg, dan kunt u ook onderstaand document gebruiken.

 

Wilt u dit initiatief ondersteunen? Dan kunt u dit doen door een gift over te maken op IBAN Rabobank: NL42 RABO 0366380036 t.n.v. HCF Nederland. Alvast bedankt!

Zondag van de Gezondheidszorg 2020

Preek Zondag van de gezondheidszorg 18 oktober 2020

Zondag van de Gezondheidszorg 2019

Preek Zondag van de gezondheidszorg 20 oktober 2019

Suggesties voor verwerken Zondag van de gezondheidszorg 20 oktober 2019

Persbericht Zondag van de gezondheidszorg 20 oktober 2019

Zondag van de Gezondheidszorg 2018

Preek Zondag van de gezondheidszorg 21 oktober 2018

Suggesties voor verwerken Zondag van de gezondheidszorg 21 oktober 2018

Persbericht Zondag van de gezondheidszorg 21 oktober 2018

Zondag van de Gezondheidszorg 2017

Preek Zondag van de Gezondheidszorg 15 oktober 2017

Suggesties voor verwerken Zondag van de gezondheidszorg 15 oktober 2017

Persbericht Zondag van de Gezondheidszorg 15 oktober 2017

Zondag van de Gezondheidszorg 2016:

Preekschets Zondag van de gezondheidszorg 16 oktober 2016

Suggesties voor verwerken Zondag van de gezondheidszorg 16 oktober 2016

Persbericht Zondag van de Gezondheidszorg 16 oktober 2016

Zondag van de Gezondheidszorg 2015:

Preekschets Zondag van de gezondheidszorg 2015

Suggesties voor verwerken Zondag van de gezondheidszorg 2015

Persbericht Zondag van de Gezondheidszorg 2015

Zondag van de Gezondheidszorg 2014:

Persbericht Zondag van de gezondheidszorg 2014

Preekschets Zondag van de gezondheidszorg 2014

Suggesties voor het verwerken Zondag van de gezondheidszorg 2014

Zondag van de Gezondheidszorg 2013:

Preekschets Zondag van de gezondheidszorg 2013