HCF groep

HCF groepen

Hoe zou jouw werkplek er uitzien indien Gods koninkrijk daar zou komen? Wat zou er gebeuren in de relaties met collega’s, met patiënten, met hun familie? Hoe zou de werksfeer zijn? Welke mooie dingen zouden gebeuren? Welke nare dingen zouden minder vaak voorkomen?
Er is maar één manier om Gods koninkrijk te laten komen op de werkvloer: discipels maken. In HCF willen we groeien in onze relaties met God en in alle vier onze sociale netwerken: familie, kerk, werk en gemeenschap.
Onze Heer Jezus Christus geeft zelf daartoe de aanleiding door middel van drie grote opdrachten:

 1. Grote Liefdesgebod: God en je naaste liefhebben als jezelf, Mattheus 22:37-40
 2. Grote Zendingsgebod: Discipels maken van alle natiën, Mattheus 28:18-20
 3. Grote Gebedsgebod: Het Onze Vader, Mattheus 6:9-13

Om discipels te maken, zijn een aantal uitgangspunten van belang:

 • Definitie: Discipels zijn mensen die de Heer liefhebben en Hem gehoorzamen vanuit deze liefde. Denk hierbij aan de drie kernopdrachten hierboven genoemd.
 • Primaire proces: God maakt discipels doordat Zijn Heilige Geest Zijn Woord gebruikt om Zichzelf en Zijn wil aan ons duidelijk te maken / te openbaren, Efeziërs 2:8-10.
 • Secundaire proces: In afhankelijkheid van de Heer helpen we elkaar om Hem en Zijn wil beter te leren kennen, zie bijvoorbeeld Efeziërs 4:11-16.
 • Verantwoording: We dienen aan Hem en aan elkaar verantwoording af te leggen over onze gehoorzaamheid aan Hem. Zonder verantwoording geen diepgang en geen doorbraken in 3D groei.
 • Pastoraat: We dienen elkaar door solidair te zijn in de eerstelijns pastorale ondersteuning van elkaar binnen de HCF groepen.
 • Effectiviteit: Effectieve discipelschapstraining kenmerkt zich door 3D diepgang in relaties en door vermenigvuldiging van groepen discipels.
 • Leiderschap: Leiders van de HCF groepen zijn groei-faciliteerders die hun groep door inhoud en proces begeleiden.

Vandaar dat we in de HCF groepen onderscheid maken tussen drie belangrijke zaken:

 1. Inhoud: De Bijbelse input in elke bijeenkomst van de HCF groepen
 2. Praktisch: Wie? Wat? Waar? Hoe? enz.
 3. Proces: De principes om diepgang in de groei te krijgen en om vermenigvuldiging van HCF groepen te bevorderen.

1 Inhoud:
De inhoud dient rekening te houden met de behoeften van de mensen in de HCF groep. We hebben hele reeksen Bijbelgedeelten beschikbaar die we kunnen toesturen indien je belangstelling hebt.

2 Praktisch:

 • Grootte van de HCF groep: Optimaal zijn drie tot vijf (uiterlijk zes) personen. In de drukke tijden waarin wij leven, is het zeer moeilijk om een geschikte tijd te vinden voor grotere groepen om elkaar regelmatig te ontmoeten. Teleurstelling kan voorkomen worden door kleinere HCF groepen te maken.
 • Vermenigvuldiging: wanneer iemand zich bij een HCF groep met vijf of zes personen aan wil sluiten, is het beter om een volgende HCF groep op te starten. De leider van de nieuwe groep komt vanuit de reeds bestaande groep. Zo kunnen beide groepen verder gaan en op hun beurt weer vermenigvuldigen.
 • Regelmaat van de HCF groep bijeenkomsten: Eén maal per week of eens in de twee weken werkt in de praktijk vrij goed.
 • Duur van HCF groep bijeenkomsten: Gemiddeld anderhalf tot twee uur. Het is mogelijk om de bijeenkomst te combineren met een gezamenlijke maaltijd, daardoor leren de groepsleden elkaar sneller beter kennen. De HCF groep beslist zelf waar ze elkaar willen ontmoeten. Indien de groepsleden zich goed voorbereiden is het zelfs mogelijk om de bijeenkomst binnen één uur af te ronden.

3 Proces:

Voor diepgang in relationele groei en voor vermenigvuldiging zijn de volgende proces-elementen essentieel bij iedere bijeenkomst:

 1. Viering en fellowship – 1/3 van de tijd
 2. Luisteren naar Gods Woord – 1/3 van de tijd
 3. Uitzenden – 1/3 van de tijd

De vragen die per onderdeel van het proces belangrijk zijn:

A. Koinonia:(diepgang in relaties/fellowship/gemeenschap)

Vraag 1: Wat maakte je dankbaar in de afgelopen week?
Vraag 2: Waarmee worstelde je in de afgelopen week? Of: Wat zijn je zorgen vandaag?
Vanaf de tweede bijeenkomst zijn er twee extra vragen:
Vraag 3: Waarover hadden we het in de vorige bijeenkomst? Hoe heb ik het geleerde in de praktijk gebracht?
Vraag 4: Hoe werd ik in staat gesteld om Gods liefde door daden en woorden door te geven in mijn familie, kerk, werk en gemeenschap?

B. Luisteren naar Gods Woord:

Samen leren om Gods Woord te begrijpen onder de leiding van de Heilige Geest. Het gaat er hier vooral om dat alle groepsleden leren hoe ze met Gods Woord om kunnen gaan op een manier waardoor ze Hem en Zijn wil voor hun levens beter leren kennen. Een van de makkelijkste manieren om te beginnen is met de parafrase methode van Bijbelstudie. Voordelen hiervan zijn dat de groepsleden samen leren luisteren naar Gods Woord en naar elkaar en samen leren om het te overdenken.

Vraag 1: Wat leren we uit Gods Woord?

 • Iemand leest het aangewezen Bijbelgedeelte en de anderen volgen het in hun Bijbels.
 • Iemand anders leest hetzelfde gedeelte en de anderen luisteren aandachtig.
 • Een vrijwilliger vertelt nu het Bijbelgedeelte in zijn/haar eigen woorden. Hierbij ontvangt hij/zij hulp van de andere groepsleden totdat iedereen tevreden is over wat er gezegd is. Het dient als voorbereiding zodat de groepsleden leren hoe ze aan anderen door kunnen geven wat ze geleerd hebben in de HCF groep.

Vraag 2: Wat leren we over God in dit Bijbelgedeelte? Elke groepslid neemt de tijd om voor zichzelf biddend na te denken over deze vraag en daarna delen de groepsleden hun inzichten met elkaar.
Vraag 3: Wat leren we over mensen/mijzelf uit dit Bijbelgedeelte? Elke groepslid neemt de tijd om voor zichzelf biddend na te denken over deze vraag en daarna delen de groepsleden hun inzichten met elkaar.
Vraag 4: Hoe ga je wat je geleerd heb uit Gods Woord toepassen in je leven? Wat zou ik in de praktijk kunnen brengen? Hoe kunnen mijn gedachten, gezindheden en gedrag veranderd worden? Elke groepslid neemt de tijd om voor zichzelf biddend na te denken over deze vraag en daarna delen de groepsleden hun inzichten met elkaar.

C. Uitzenden:

Vraag 1: Hoe ga ik in de praktijk brengen wat God aan mij duidelijk maakte?
Vraag 2: Met wie ga ik delen wat ik tijdens deze bijeenkomst leerde/ ontdekte? Gelovigen? Nog-niet gelovigen?
Vraag 3: Wie in mijn familie/kerk/werk/gemeenschap heeft in de komende week extra aandacht nodig?
Vraag 4: Volgende bijeenkomst: stel datum, tijd en plaats vast. Bevestig het enkele dagen voor de bijeenkomst met een WhatsApp of SMS waar mogelijk.

Het zou een waardevolle geheugensteun kunnen zijn om deze vragen uit te printen om steeds weer tijdens de HCF groep bijeenkomsten te gebruiken.